USTAWOWE ZAWIESZENIE UMOWY KREDYTOWEJ

Zawieszenie wykonywania Umowy następuje na warunkach określonych Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa przewiduje, że na wniosek kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, Bank zawiesza, na maksymalny okres 3 miesięcy, wykonanie:

  • umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
  • umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 2217), albo
  • umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

W przypadku, gdy stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca wystarczająca jest utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z kredytobiorców.


Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy z Bankiem wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.

W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania.

 

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy powinien być złożony zgodnie z Ustawą, na trwałym nośniku, odpowiednio w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim albo art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

 

Wypełniony i podpisany przez wszystkich kredytobiorców wniosek   WZÓR WNIOSKUprosimy przesłać listownie 

na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 
Plac Konesera 8

03-736 Warszawa

z dopiskiem: „WAKACJE”

lub mailowo na adres: moje.pytania@rbinternational.com.pl, załączając jego zdjęcie lub skan.

Za dzień doręczenia wniosku do Banku przyjmuje się wpłynięcie wniosku w godzinach pracy Banku, tj. do godz. 16:00. Wnioski, które wpłyną po godz. 16:00, uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym.

W terminie 14 dni od doręczenia wniosku, Bank przekaże kredytobiorcy, który złożył wniosek, potwierdzenie przyjęcia wniosku o zawieszenie wykonywania umowy wraz z informacją o wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń (o ile dotyczy).

Jeżeli kredytobiorca zawiesił w całości lub w części spłatę jednej z umów w ramach dostępnych rozwiązań pozaustawowych wówczas termin zawieszenia pozaustawowego ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie wykonywania umowy. W takim przypadku w potwierdzeniu Bank wskaże kredytobiorcy sposób rozliczenia z tytułu zawieszenia spłaty umowy, które uległo skróceniu.