Banner

USTAWOWE ZAWIESZENIE UMOWY KREDYTOWEJ

Zawieszenie wykonywania Umowy następuje na warunkach określonych Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej „Ustawa”).

Ustawa przewiduje, że na wniosek kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, Bank zawiesza, na maksymalny okres 3 miesięcy, wykonanie:

  • umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
  • umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 2217), albo
  • umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

W przypadku, gdy stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca wystarczająca jest utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z kredytobiorców.


Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy z Bankiem wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.

W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania.

 

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy powinien być złożony zgodnie z Ustawą, na trwałym nośniku, odpowiednio w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim albo art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

 

Wypełniony i podpisany przez wszystkich kredytobiorców wniosek   WZÓR WNIOSKUprosimy przesłać listownie 

na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 
Plac Konesera 8

03-736 Warszawa

z dopiskiem: „WAKACJE”

lub mailowo na adres: moje.pytania@rbinternational.com.pl, załączając jego zdjęcie lub skan.

Za dzień doręczenia wniosku do Banku przyjmuje się wpłynięcie wniosku w godzinach pracy Banku, tj. do godz. 16:00. Wnioski, które wpłyną po godz. 16:00, uznaje się za doręczone w najbliższym dniu roboczym.

W terminie 14 dni od doręczenia wniosku, Bank przekaże kredytobiorcy, który złożył wniosek, potwierdzenie przyjęcia wniosku o zawieszenie wykonywania umowy wraz z informacją o wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń (o ile dotyczy).

Jeżeli kredytobiorca zawiesił w całości lub w części spłatę jednej z umów w ramach dostępnych rozwiązań pozaustawowych wówczas termin zawieszenia pozaustawowego ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie wykonywania umowy. W takim przypadku w potwierdzeniu Bank wskaże kredytobiorcy sposób rozliczenia z tytułu zawieszenia spłaty umowy, które uległo skróceniu.