Ugody dla kredytobiorców frankowych

 

Prowadzony przez nas program rozliczeń kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty CHF, polega na przekształceniu ich na kredyt PLN.
Kredyt rozliczymy tak, jakby od początku był kredytem złotowym, z zaliczeniem dotychczasowych wpłat na poczet spłaty rat kredytu.

Do kalkulacji przyjmujemy wysokość średniomiesięcznej marży z miesiąca uruchomienia kredytu (bądź pierwszej transzy kredytu). Zestawienie przedstawiające wysokości marż z kolejnych okresów dostępne jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacja/marza?articleId=72862&p_id=18

Kalkulacja uwzględnia stawkę referencyjną WIBOR 3M obowiązującą na dzień roboczy poprzedzający dzień uruchomienia kredytu (w przypadku kredytu wypłacanego w transzach - na moment uruchomienia pierwszej transzy kredytu). Zmiana stawki w kolejnych okresach trzymiesięcznych uwzględnia wartości WIBOR 3M z dnia roboczego poprzedzającego termin raty kredytu.

Proponowany przez nas program ugód ma formę procesu mediacyjnego prowadzonego za pośrednictwem Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Mediacja to dobrowolny proces, który rozpoczynasz, podpisując umowę mediacyjną.
Szczegóły dotyczące mediacji dostępne są na stronie KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacja

Jeśli po mediacji przed Sądem Polubownym przy KNF zdecydujesz się podpisać z naszym  bankiem ugodę, masz możliwość:

  • kontynuacji kredytu w PLN opartego na zmiennej stawce referencyjnej WIBOR 3M oraz stałej marży z zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania;

albo

  • kontynuacji kredytu w PLN opartego o okresowo stałą stopę procentową (5-letnia okresowo stała stopa bazowa + stała marża) z zachowaniem dotychczasowego okresu kredytowania.

albo

  • całkowitej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.

 

Jak wygląda proces mediacji?

 

KROK 1 złożenie dyspozycji w R-Net > UGODA >> WNIOSEK lub kontakt z naszej strony.

KROK 2 zapoznanie się z informacjami i dokumentami, które umieścimy w wiadomości R-Net – m.in. wstępnymi szacunkowymi wyliczeniami dotyczącymi przekształcenia kredytu CHF na kredyt PLN oraz treścią umowy mediacyjnej, która jest jednocześnie standardowym wnioskiem o zgodę na przystąpienie do procesu przy Sądzie Polubownym przy KNF.

KROK 3kontakt telefoniczny ze strony przedstawiciela naszego banku, który omówi proces i odpowie na ewentualne pytania dotyczące kolejnych jego faz.

KROK 4 – wypełnienie i podpisanie przez wszystkich kredytobiorców umowy mediacyjnej, która będzie dostępna w wiadomości w R-Net. 

Podpisując umowę możesz samodzielnie wybrać konkretnego mediatora z listy na stronie KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/mediacja/lista_mediatorow?chfMediation

Samodzielny wybór mediatora może przyczynić się do przyspieszenia procesu przygotowania i rozpoczęcia mediacji przed Sądem Polubownym przy KNF.

Jeśli nie wybierzesz mediatora, zostanie on wskazany przez Przewodniczącego Sądu Polubownego przy KNF.

KROK 5odesłanie podpisanej umowy mediacyjnej poprzez dyspozycję w R-Net > UGODA >> UMOWA O MEDIACJĘ.

KROK 6 – otrzymaną umowę przekazujemy do KNF.

KROK 7 – na kilka dni przed spotkaniem mediacyjnym w wiadomości R-Net przekażemy indywidualną propozycję przekształcenia kredytu w PLN wraz ze szczegółową kalkulacją. Te same dokumenty prześlemy również do mediatora z KNF.

KROK 8kontakt ze strony mediatora działającego przy KNF, który umówi się na indywidualne spotkanie on-line.

KROK 9 – pierwsze spotkanie z mediatorem (bez udziału przedstawiciela banku) oraz kolejne z mediatorem i przedstawicielem naszego banku, których celem będzie uzgodnienie warunków stanowiących podstawę finalnej ugody.

 

O kolejnych krokach będziesz informowany przez Sąd Polubowny drogą mailową lub bezpośrednio przez wybranego mediatora.

Aktualny status sprawy można sprawdzać na stronie: https://statusmediacji.knf.gov.pl/.

W przypadku osiągniecia  porozumienia podczas mediacji, kolejnym krokiem jest podpisanie z nami ugody.

Postępowanie mediacyjne oraz zawarcie ugody jest bezpłatne.

W ramach ugody, nasz bank może umorzyć część Twojego zadłużenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, taka sytuacja powoduje powstanie dodatkowego dochodu i skutkować będzie wystawieniem przez nasz bank PIT-11.

Jeśli jednak spełniasz warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe, nie będziesz musiał płacić podatku od umorzenia, a co za tym idzie, my będziemy zwolnieni z obowiązku wystawienia Ci PIT-11.
Aby skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej w myśl rozporządzenia, konieczne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia podczas procesu ugody.

Dowiedz się, dlaczego warto podjąć rozmowy i podpisać ugodę z bankiem, odwiedzając stronę: https://bankiwpolsce.pl/ugoda