Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców możesz skorzystać jeśli: 

 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej lub
 • miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa kredytu mieszkaniowego przekracza 40% miesięcznego dochodu osiąganego przez gospodarstwo domowe lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczną ratę kapitałowo-odsetkową nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1 940 PLN
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1 500 PLN na osobę.

 

Formy pomocy finansowej:

Dofinansowanie do rat (tzw. wsparcie)

 • okres pomocy 40 miesięcy
 • wysokość wsparcia  to równowartość rat kapitałowo-odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 3 000 PLN miesięcznie
 • zwrot wsparcia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia i jest dokonywany w 200  równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach; w przypadku gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie dokona spłaty 134 rat lub ich równowartości, pozostała część rat zwrotu wsparcia ulega umorzeniu

Pożyczka na pokrycie pozostałej części zadłużenia

 • pożyczka przyznawana jest na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości UWAGA: warunkiem ubiegania się o udzielenie pożyczki na spłatę zadłużenia jest załączenie do wniosku umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości
 • wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 120 000 PLN
 • zwrot pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty pożyczki na spłatę zadłużenia i jest dokonywany w 200  równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach; w przypadku gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie dokona spłaty 134 rat lub ich równowartości, pozostała część rat zwrotu pożyczki na spłatę zadłużenia ulega umorzeniu
 • przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości możesz wystąpić o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia (tzw. promesę). Jest ona udzielana w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup UWAGA: warunkiem ubiegania się o udzielenie promesy jest załączenie do wniosku przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

 

Nie możesz skorzystać ze wsparcia jeśli:

 • utraciłeś zatrudnienie ze swojej winy 
 • kredyt mieszkaniowy nie został zaciągniety na zaspokojenie Twoich potrzeb mieszkaniowych
 • jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 39 miesięcy 
 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia
 • wobec kredytowanej nieruchomości podjęto czynności egzekucyjne
 • przysługuje Ci świadczenie z tytułu utraty pracy, które wynika z ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantujące wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 • w dniu złożenia wniosku:
  • jesteś właścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • posiadasz inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • posiadasz inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub posiadałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek wraz z załącznikami może złożyć jeden z kredytobiorców zobowiązanych do spłaty kredytu mieszkaniowego.

 • wypełnij wszystkie wymagane pola wniosku i załączników oraz podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku,
 • wniosek wraz z załącznikami złóż jednym z poniższych kanałów:
  • poprzez bankowość internetową R-NET
  • przesyłając wiadomość na adres moje.pytania@rbinternational.com.pl
  • listownie na adres Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, plac Konesera 8, 03-736 Warszawa
 • oczekuj na kontakt z naszej strony z informacją o podjętej decyzji
 • przyznanie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji wniosku i stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ustawie 
 • za dzień wpływu wniosku uznajemy złożenie dyspozycji w dzień roboczy do godziny 17:00.

Wniosek o udzielenie wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia

 

Zmiana warunków udzielonego Wsparcia:

Możesz wystąpić o zmianę warunków udzielonego Wsparcia na warunki aktualnie obowiązujące:

 • jeżeli Wsparcie nie zostało jeszcze w całości wypłacone – postępuj zgodnie z wytycznymi opisanymi w części „Jak złożyć wniosek?”,
 • jeżeli Wsparcie zostało wypłacone w całości - złóż wniosek o zmianę warunków zwrotu udzielonego wsparcia za pośrednictwem jednego z ww kanałów.

Wniosek o zmianę warunków zwrotu udzielonego wsparcia

 

Dodatkowe informacje

 • możesz wystąpić, za naszym pośrednictwem (w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku) o dodatkową weryfikację wniosku przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jeśli chcesz to zrobić złóż wniosek o dodatkową weryfikację za pośrednictwem jednego z ww kanałów.

Wniosek o dodatkową weryfikację przez Radę Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

 

POUCZENIE: w przypadku otrzymania nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki musisz dokonać zwrotu środków równych kwocie przyznanego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia przez nas pisemnej informacji o uzyskaniu nienależnego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej