Banner

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 

O udzielenie wsparcia dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych mogą ubiegać się osoby, które:

 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie posiadają status bezrobotnego, lub
 • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza: 
   
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy,
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego - iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.*

Główne założenia wsparcia dla kredytobiorców:

 • okres pomocy: 18 miesięcy,
 • wysokość wsparcia: równowartości rat kapitałowo-odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 PLN miesięcznie,
 • zwrot wsparcia: spłata następuje po upływie 2 lat od uruchomienia ostatniej transzy wsparcia, przez 8 kolejnych lat, w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Jak złożyć wniosek o udzielenie wsparcia?

 • wypełnij wszystkie pola wniosku i podpisz wniosek zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku,
 • wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi status osoby bezrobotnej albo wysokość osiąganego dochodu złóż w Banku jednym z poniższych kanałów:
  • poprzez bankowość internetową R-NET
  • przesyłając wiadomość na adres moje.pytania@rbinternational.com.pl
  • listownie na adres Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
 • oczekuj na kontakt ze strony Banku z informacją o podjętej decyzji dotyczącej przyznania wsparcia,
 • jednocześnie zastrzegamy, iż przyznanie wsparcia uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków przyznania wsparcia.

*Szczegółowe zasady udzielenia wsparcia znajdują się w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1925 z późn. zm.).