FAQ

Pytania i odpowiedzi

? Wybierz Kategorię

Tak. Szczegółowe informacje wraz z przykładami oraz najczęstszymi pytaniami dostępne są w sekcji Wsparcie dla Kredytobiorców -> Odroczenie spłaty rat kredytowych. 

Historia rachunku do spłaty rat kredytu oraz rachunku do opłat i ubezpieczń widoczna jest w bankowości internetowej R-Net, w "Szczegółach" kredytu na zakładce "Rachunki - szczegóły", pod saldem danego rachunku.

W przypadku posiadania jednego rachunku do spłat rat kredytu oraz opłat, historia bedzie widoczna pod rachunkiem do spłaty kredytu.

Wszystkie wpływy na rachunki będą widoczne z opisem: „Spłata kredytu/ubezpieczenia”.

Saldo rachunku można sprawdzić w bankowości internetowej R-Net, w "Szczegółach" kredytu na zakładce "Rachunki - szczegóły".

Przelew, dodanie odbiorcy zdefiniowanego w usłudze bankowości elektronicznej oraz ustanowienie zlecenia stałego z rachunku płatniczego odbywa się w sposób i na zasadach ustalonych przez bank prowadzący rachunek płatniczy.

Zawsze należy podać numer rachunku w formacie NRB - 26 cyfrowy numer rachunku podany w piśmie oraz, dla rachunków walutowych, numer rachunku w formacie IBAN - litery „PL” oraz 26 cyfrowy numer rachunku podany w piśmie a także SWIFT/BIC Banku – PPABPLPK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, powstały w wyniku przekształcenia Raiffeisen Bank Polska S.A., prowadzi przede wszystkim obsługę kredytów i pożyczek hipotecznych udzielonych w walucie obcej (w tym indeksowanych i denominowanych do walut obcych), jak również udzielonych pierwotnie w obcej walucie i przewalutowanych na złoty w wyniku procesu restrukturyzacji oraz kredytów i pożyczek w złotych posiadających wspólne zabezpieczenie z pożyczkami i kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty.

Dotychczasowy rachunek bieżący (ROR) służący do spłat rat kredytu od daty zarejestrowania podziału Banku został przeniesiony do Banku BNP Paribas wraz ze środkami, które były na nim zgromadzone. W związku z tym wszelkie dyspozycje dotyczące tego rachunku należy można składać w Banku BNP Paribas.

W celu zapewnienia wygodnego sposobu obsługi kredytu udostępniliśmy Pani/Panu nowy rachunek. Rachunek ten służy wyłącznie do spłaty Pana/Pani Kredytu/Pożyczki hipotecznej. Począwszy od daty ogłoszenia podziału Banku (31.10.2018r.), jest to jedyny rachunek do dokonywania w/w spłat.

Informacja w tej sprawie, wraz z nowymi numerami rachunków, została Państwu przesłana listownie we wrześniu i październiku 2018 r. listem poleconym.

Obsługa pozostałych produktów takich jak: konta osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne będzie realizowana przez Bank BNP Paribas. Zasady obsługi produktów przenoszonych do Banku BNP Paribas będą ustalone przez ten Bank.

Aneksowanie umowy kredytowej nie jest konieczne. Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce jest następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie zawartych umów kredytu hipotecznego. Natomiast następcą prawnym w zakresie zawartych umów rachunku bankowego służących dotychczas do spłaty kredytu hipotecznego (pobierania przez bank środków na podstawie pełnomocnictwa) stał się Bank BGŻ BNP Paribas S.A..

Przed podziałem Raiffeisen Bank Polska S.A., środki na poczet spłaty kredytu były pobierane z rachunku na podstawie pełnomocnictwa, które zostało udzielone przy okazji podpisania umowy kredytu. To pełnomocnictwo zostało udzielone bankowi prowadzącemu zarówno rachunek jak i będącemu wierzycielem z tytułu zawartej umowy kredytu. Po podziale Raiffeisen Bank Polska S.A. przestał być podmiotem prowadzącym rachunek bankowy, któremu zostało udzielone pełnomocnictwo - stroną umowy rachunku stał się Bank BGŻ BNP Paribas S.A.. Innymi słowy - doszło do rozdzielenia następstwa prawnego w zakresie umów rachunku bankowego oraz umów kredytu (różne banki są obecnie ich stroną), a tym samym konieczne było wskazanie nowych rachunków technicznych do spłaty kredytów.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jest możliwość zweryfikowania nowego numeru rachunku poprzez kontakt z Infolinią Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce pod numerem 801 822 222 lub 22 578 56 02.

Informacja na temat nowego numeru rachunku do spłat jest również udostępniona w nowej bankowości internetowej R-NET a także w powiadomieniu wysłanym w październiku 2018r. widocznym w bankowości internetowej R-Online BNP Paribas (ex Raiffeisen Polbank).

Brak możliwości automatyczenj spłaty wynika z tego, iż Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie ma możliwości ani prawa do obciążania rachunków Klientów przeniesionych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A..

Proces windykacyjny został zlecony do obsługi firm zewnętrznych na podstawie umów outsourcingowych.

Bank czyni wszelkie starania aby nawet ten pierwszy okres po podziale Raiffeisen Bank Polska S.A. nie wiązał się z uciążliwościami dla naszych kredytobiorców. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie sposób jest uniknąć choćby pojedynczych przypadków utrudnień, niejasności czy opóźnień w otrzymaniu korespondencji. Przepraszamy jeśli takie dotknęły naszych kredytobiorców. Zapewniamy, że w przypadku zgłaszania przez Klientów reklamacji – każdy przypadek będziemy rozpatrywać indywidualnie.

e-mail: moje.pytania@rbinternational.com.pl

Adres do korespondencji: Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa z dopiskiem 6 piętro.

Infolinia: pod numerami telefonów 801 822 222 (z telefonów stacjonarnych) lub 22 578 56 02
(z telefonów stacjonarnych, komórkowych i w przypadku połączeń zagranicznych). Koszt połączenia wg taryfy operatora. Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 8-18.

Od 1 listopada 2019 r. obsługa nie będzie możliwa w placówkach bankowych, co oznacza, że obsługa kredytu oraz kontakt z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, będą możliwe tylko poprzez kanały zdalne - infolinię oraz bankowość internatową R-Net.

Za prowadzenie nowych rachunków do spłat kredytu hipotecznego udzielonego w walucie obcej nie będą pobierane żadne opłaty przez Bank. Natomiast realizacja przelewów i wpłat gotówkowych na te rachunki z kont w innych bankach może się wiązać z opłatami zgodnymi z tabelą opłat i prowizji danego banku.

Spłaty kredytu należy dokonywać na nowe numery rachunków. Są to rachunki Banku jako wierzyciela i służą do zwrotu należności z tytułu kredytu. W harmonogramie spłat widocznym w nowej bankowości internetowej widoczne są terminy trzech kolejnych rat, tak jak to było dotychczas, a po spłacie pierwszej z nich, harmonogram nie aktualizuje się, natomiast po spłacie wszystkich trzech rat bądź w wyniku zmian na kredycie wpływających na zmianę raty, pojawia się nowy. Nie oznacza to jednak, że rata nie wpłynęła. Gdyby rata nie wpłynęła – taka informacja pojawiłaby się m.in. na stronie głównej po zalogowaniu, w polu „zaległość w spłacie”. Wchodząc w szczegóły kredytu pokazana jest informacja na temat kwoty i daty najbliższej raty. Harmonogram spełnia jedynie funkcję informacyjną – mówi o terminach płatności kolejnych trzech rat. Również dzięki zgłaszanym sugestiom uznaliśmy, że może to być dla Klientów niewystarczająco czytelne i rozpoczęliśmy prace nad rozwiązaniem, które da Klientom dostęp do historii spłat. Pojawi się ono w najbliższym czasie w systemie R-NET.

Bank musiał zmienić numery rachunków, gdyż te z których pobierane były przez Bank raty kredytu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zostały w wyniku podziału przeniesione do Banku BGŻ BNP Paribas S.A.. Staraliśmy się jak najlepiej poinformować o wskazaniu nowego rachunku do zwrotu rat kredytowych (dwa razy listem poleconym, za pośrednictwem strony internetowej banku, w powiadomieniach dostępnych z poziomu bankowości elektronicznej R-Online, a także poprzez wiadomości SMS) oraz zapewnić aby ten proces zmiany był możliwie najmniej uciążliwy dla kredytobiorcy.

Kwestia pełnomocnictwa do konta – przeniesienie kont do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. spowodowało brak możliwości pobierania środków na spłatę kredytu z dotychczasowych rachunków klientów (szczegółowe wyjaśnienie znajduje się poniżej – w części dot. aneksów do umów kredytowych). Raiffeisen nie ma już możliwości pobierania rat/opłat ze „starych” numerów kont w związku z czym spłaty swoich zobowiązań należy dokonywać wyłącznie na nowe numery. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to sytuacja komfortowa dla naszych Klientów i wymaga większego zaangażowania w obsługę kredytu.

 

Począwszy od daty podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (31.10.2018r.) nowy rachunek jest jedynym rachunkiem do spłat Pani/Pana Kredytu hipotecznego w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (powstałego w efekcie przekształcenia z Raiffeisen Bank Polska S.A.).

Za korzystanie z nowych rachunków do spłat kredytu hipotecznego nie są pobierane opłaty. Natomiast realizacja przelewów i wpłat gotówkowych na te rachunki z kont w innych bankach może się wiązać z opłatami zgodnymi z tabelą opłat i prowizji danego banku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jest możliwość zweryfikowania nowego numeru rachunku poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 801 822 222 lub 22 578 56 02.
 

Poza kredytami hipotecznymi (głównie walutowymi, w tym indeksowanymi lub denominowanymi do waluty obcej), wszystkie pozostałe produkty Raiffeisen Bank Polska S.A., m.in.: konta osobiste, rachunki firmowe, karty, kredyty gotówkowe, kredyty dla firm, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne zostały przeniesione do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Zasady obsługi produktów przeniesionych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będą ustalane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Korzystanie z produktów przeniesionych do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. nie będzie mieć wpływu na warunki, w tym wysokość marży kredytu hipotecznego, który pozostaje w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Wyjątek stanowią produkty ubezpieczeniowe, zarówno grupowe, jak i indywidualne, oferowane wraz z produktami kredytowymi pozostającymi w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Produkty ubezpieczeniowe, o których mowa wyżej, będą obsługiwane przez Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, a ich posiadanie lub kontynuowanie może mieć wpływ na wysokość marży zgodnie z zasadami określonymi w umowie kredytowej.

Podział Banku nie ma wpływu na warunki cenowe określone umową Kredytu. Kredyt udzielony w walucie obcej (w tym indeksowany lub denominowany do waluty obcej) zabezpieczony hipotecznie pozostanie w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce powstałym z przekształcenia z Raiffeisen Bank Polska S.A. Podział Banku nie wiąże się ze zmianą parametrów cenowych kredytu (oprocentowanie i opłaty związane z kredytem pozostają takie same) i nie ma potrzeby podpisywania aneksu do umowy kredytowej.

Zmianie ulega numer rachunku do spłat rat kredytu hipotecznego (w tym indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej).
Rachunek ten służy wyłącznie do spłaty Kredytu hipotecznego. Począwszy od daty ogłoszenia podziału Banku (31.10.2018), jest to jedyny rachunek do dokonywania w/w spłat.

Po ogłoszeniu podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. (31.10.2018r.) zmienił się numer infolinii oraz adres strony internetowej, gdzie można uzyskać informacje związane z obsługą produktów hipotecznych. Z kolei dotychczasowe placówki Raiffeisen Polbanku stały się częścią Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Od momentu przekształcenia Raiffeisen Bank Polska S.A. w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (3.11.2018r.) można korzystać z nowej strony internetowej dostępnej pod adresem www.raiffeisen.pl lub www.rbinternational.com.pl, na której znajdują się m.in. kursy walut, bieżące informacje, logowanie do bankowości elektronicznej.

Dyspozycje dotyczące walutowego kredytu hipotecznego można złożyć:

  •  w bankowości elektronicznej R-NET, logowanie z adresu www.raiffeisen.pl lub www.rbinternational.com.pl
  •  w Centrum Telefonicznym:
    numer stacjonarny: + (48) 22 578 56 02* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)
    numer komórkowy: + (48) 801 822 222* (tel. stacjonarne, komórkowe, połączenia z zagranicy)
  • listownie na adres Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa z dopiskiem 6 piętro.

Raty Kredytu można spłacać w następujący sposób:

- przelewem na nowy numer rachunku wskazany w informacji przesłanej listem poleconym oraz w powiadomieniu w bankowości internetowej,

- gotówką bez dodatkowych opłat w wybranych oddziałach Banku BNP Paribas 

- gotówką w kasie dowolnego banku lub placówce pocztowej świadczących taką usługę, co może się wiązać z opłatami zgodnymi z tabelą opłat i prowizji danej placówki. Przy tej formie spłaty prosimy pamiętać o dokonaniu wpłaty z odpowiednim wyprzedzeniem uwzględniającym czas potrzebny na przekazanie pieniędzy pomiędzy bankami.

Jeśli dotychczas spłata kredytu następowała przelewem z rachunku płatniczego (np. bieżącego, ROR), który został przeniesiony do Banku BNP Paribas, spłata ta NIE będzie realizowana na dotychczasowych warunkach. Pełnomocnictwo Raiffeisen Bank Polska S.A. do pobierania rat kredytu i opłat związanych z kredytem z Pani/Pana rachunku bieżącego straciło moc z dniem zarejestrowania podziału Banku.

Konieczna jest zmiana numeru rachunku w przypadku płatności poprzez stałe zlecenie.

Prosimy pamiętać, aby przy przelewach i wpłatach gotówkowych posługiwać się pełnym 26-cyfrowym numerem rachunku do spłaty kredytu. W przypadku przelewów walutowych należy dodać litery PL na początku numeru rachunku a także podać kod SWIFT/BIC Banku: "PPABPLPK".