USTAWOWE ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU/pożyczki W PLN – 2022/2023

Zawieszenie spłaty kredytu/pożyczki (tzw. wakacje kredytowe) następuje na warunkach określonych Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Zawieszenie spłaty kredytu/pożyczki przysługuje:

 • konsumentom, którzy posiadają kredyt hipoteczny udzielony w walucie polskiej
 • do jednej umowy, która została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych
 • umowom, których koniec okresu kredytowania przypada po 1.01.2023 r.

Kredytom indeksowanym i denominowanym do waluty innej niż waluta polska, nie przysługuje prawo zawieszenia spłaty kredytu.

 

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1.08. 2022 r. do 30.09. 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące
 • od 1.10. 2022 r. do 31.12. 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące
 • od 1.01. 2023 r. do 31.12. 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale.

Przykład: Jeśli chcesz zawiesić spłatę kredytu na dwa miesiące w okresie od 1.08. 2022 r. do 30.09. 2022 r., powinieneś złożyć wniosek o zawieszenie spłaty dwóch rat kredytu przed dniem płatności sierpniowej raty kredytu.

Spłatę kredytu/pożyczki zawiesimy na okres, który wskażesz we wniosku.

Wniosek może złożyć i podpisać tylko jeden z kredytobiorców. 

 

Pamiętaj, że zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy opłat z tytułu ubezpieczeń. W okresie zawieszenia musisz płacić składki, gdyż cały czas obejmuje Cię ochrona ubezpieczeniowa.
 

Jeśli zawiesisz spłatę kredytu, okres kredytowania wydłużymy o okres zawieszenia.

Zawieszenie spłaty kredytu realizujemy bezpłatnie.

 

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony i podpisany wniosek możesz nam przekazać:

W R-NET:
 • Zaloguj się do R-Net i wybierz moduł „Dyspozycje”
 • Wybierz „Złóż nową dyspozycję”, a następnie typ dyspozycji „Wsparcie Kredytobiorcy”
 • Wybierz „Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu (dotyczy kredytów PLN)”
 • W polu „Nr kredytu” wprowadź numer kredytu, którego dotyczy dyspozycja
 • Jako załącznik dołącz zdjęcie lub skan podpisanego wniosku 

lub

Mailowo na adres: moje.pytania@rbinternational.com.pl, załączając jego zdjęcie lub skan
lub
Listownie na adres:
Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 
plac Konesera 8
03-736 Warszawa

z dopiskiem: „WAKACJE KREDYTOWE”

 

Wnioski, które wpłyną do nas po godz. 16:00, w weekendy lub dni świąteczne, uznajemy za doręczone w najbliższym dniu roboczym.

Potwierdzenie otrzymania wniosku o zawieszenie spłaty kredytu wraz z informacją o wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń (o ile dotyczy) przekażemy Ci maksymalnie w przeciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku.

Jeżeli zawiesiłeś już w całości lub w części spłatę kredytu na podstawie innej niż obowiązująca Ustawa, to termin dotychczasowego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa, z dniem doręczenia do nas wniosku o zawieszenie spłaty kredytu. W takim przypadku w potwierdzeniu wskażemy Ci sposób rozliczenia z tytułu zawieszenia spłaty kredytu, które uległo skróceniu.

Zawieszenie spłaty kredytu będzie raportowane do Biura Informacji Kredytowej.

 

Dokumenty