USTAWOWE ZAWIESZENIE SPŁATY KREDYTU/pożyczki W PLN – 2024

Zawieszenie spłaty kredytu/pożyczki następuje na warunkach określonych Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. wraz z późniejszymi zmianami o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wraz z późniejszymi zmianami.

Zawieszenie spłaty kredytu/pożyczki przysługuje:

 • konsumentom, którzy posiadają kredyt hipoteczny udzielony w walucie polskiej
 • konsumentom, którym został udzielony kredyt w wysokości nie przekraczającej kwoty 1 200 000,00 PLN oraz
  • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2452 oraz z 2024 r. poz. 696) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia niniejszego wniosku, przekracza 30%, lub
  • na dzień złożenia niniejszego wniosku, ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2023 r. poz. 2424), spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2b tej ustawy.
 • do jednej umowy, która została zawarta w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Kredytom indeksowanym i denominowanym do waluty innej niż waluta polska, nie przysługuje prawo zawieszenia spłaty kredytu.

Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1.06.2024 r. do 31.08.2024 r. – maksymalnie na 2 miesiące;
 • od 1.09.2024 r. do 31.12.2024 r. – maksymalnie na 2 miesiące;

Przykład: Jeśli chcesz zawiesić spłatę kredytu na dwa miesiące w okresie od 1.06.2024 r. do 31.07.2024 r., powinieneś złożyć wniosek o zawieszenie spłaty dwóch rat kredytu przed dniem płatności czerwcowej raty kredytu.

Spłatę kredytu/pożyczki zawiesimy na okres, który wskażesz we wniosku.

Wniosek może złożyć i podpisać tylko jeden z kredytobiorców.  

Pamiętaj, że zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy opłat z tytułu ubezpieczeń. W okresie zawieszenia musisz płacić składki, gdyż cały czas obejmuje Cię ochrona ubezpieczeniowa.
Jeśli zawiesisz spłatę kredytu, okres kredytowania wydłużymy o okres zawieszenia.

Zawieszenie spłaty kredytu realizujemy bezpłatnie.

Jak sprawdzić, czy spełniasz warunki zawieszenia spłaty kredytu?

Warunek - wysokość wskaźnika RdD

Twój średni wskaźnik RdD musi przekraczać 30%. Wyliczając go, weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe.

 

Jak wyliczyć RdD?

1. Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc.
Ważne! Jeśli tworzysz gospodarstwo domowe z innymi osobami – uwzględnij dochód każdej z nich.

2. Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.

3. Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników.

Przykład wyliczenia średniej wartości RdD

 • Przykład wyliczenia średniej wartości RdD dla wieloosobowego gospodarstwa domowego, które spełnia warunek – RdD powyżej 30%

Warunek – ilość posiadanych dzieci na utrzymaniu

Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które

 • nie ukończyły 18. roku życia,
 • nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
 • mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne! Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

 • nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,
 • dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,
 • które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

 

Jak złożyć wniosek?

Wypełniony i podpisany wniosek możesz nam przekazać:

W R-NET:
 • Zaloguj się do R-Net i wybierz moduł „Dyspozycje”
 • Wybierz „Złóż nową dyspozycję”, a następnie typ dyspozycji „Wsparcie Kredytobiorcy”
 • Wybierz „Ustawowe zawieszenie spłaty kredytu (dotyczy kredytów PLN)”
 • W polu „Nr kredytu” wprowadź numer kredytu, którego dotyczy dyspozycja
 • Jako załącznik dołącz zdjęcie lub skan podpisanego wniosku

lub

Mailowo na adres: moje.pytania@rbinternational.com.pl, załączając jego zdjęcie lub skan
lub
Listownie na adres:
Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce 
plac Konesera 8
03-736 Warszawa

z dopiskiem: „WAKACJE KREDYTOWE”

 

Wnioski, które wpłyną do nas po godz. 16:00, w weekendy lub dni świąteczne, uznajemy za doręczone w najbliższym dniu roboczym.

Potwierdzenie otrzymania wniosku o zawieszenie spłaty kredytu wraz z informacją o wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń (o ile dotyczy) przekażemy Ci maksymalnie w przeciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku.

Jeżeli zawiesiłeś już w całości lub w części spłatę kredytu na podstawie innej niż obowiązująca Ustawa, to termin dotychczasowego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa, z dniem doręczenia do nas wniosku o zawieszenie spłaty kredytu. W takim przypadku w potwierdzeniu wskażemy Ci sposób rozliczenia z tytułu zawieszenia spłaty kredytu, które uległo skróceniu.

Zawieszenie spłaty kredytu będziemy raportować do Biura Informacji Kredytowej.

 

Dokumenty

 

 

Dodatkowe wyjaśnienia pojęć, których używamy:

Dochód, to Twoje przychody z miesiąca:

-​​​​​​ który poprzedza miesiąc złożenia przez Ciebie wniosku o wakacje kredytowe lub

- którym składasz wniosek o wakacje kredytowe – jeśli utracisz dochód.

Aby wyliczyć dochód, pomniejsz swoje miesięczne przychody o:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

3) kwotę alimentów, które płacisz na rzecz innych osób.

Gospodarstwo domowe, to takie, które tworzysz:

- samodzielnie (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub

- wspólnie z innymi osobami, które na stałe z Tobą mieszkają (wieloosobowe gospodarstwo domowe).

Szczegółowe definicje pojęć znajdziesz w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.