OBSŁUGA REKLAMACJI

Informacje dla klientów banku, jak złożyć reklamację w Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Klienci Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce mogą składać reklamacje w następujący sposób:

Phone

TELEFONICZNIE:

w Centrum Telefonicznym Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce: 22 578 56 02, 801 822 222

ELEKTRONICZNIE:

używając do tego celu bankowości internetowej, tzn. po zalogowaniu do R-NetLISTOWNIE:

  • na adres Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa

 

 

Pouczenie o przysługujących uprawnieniach dla klientów, którzy są osobami fizycznymi, w przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji.

Jeśli nie akceptują Państwo stanowiska Banku przedstawionego w odpowiedzi na reklamację, mają Państwo możliwość:

a) złożenia odwołania bezpośrednio do Banku;

b) skorzystania z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich;

c) wystąpienia do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów; 

d) wystąpienia przeciwko Raiffeisen Bank International AG z powództwem do Sadu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie dla roszczeń do 75 000 PLN, natomiast dla roszczeń majątkowych powyżej kwoty 75 000 PLN oraz roszczeń niemajątkowych i dochodzonych łącznie z nimi roszczeń majątkowych do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie; powództwo o roszczenie wynikające  z czynności bankowej przeciwko Raiffeisen Bank International AG można wytoczyć przed sąd rejonowy albo sąd okręgowy – w zależności od wartości roszczenia majątkowego – właściwy dla miejsca Państwa zamieszkania;

e) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; 

f) wystąpienia z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu przed Rzecznikiem Finansowym. Bank jest zobowiązany do wzięcia udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie sporów konsumenckich toczącym się przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl) oraz Arbitrem Bankowym (www.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc). Postępowanie jest wszczynane na wniosek konsumenta.

Więcej informacji w Regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów - obowiązujący od 16.05.2022r. poprzednia wersja Regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów - obowiązujący do 15.06.2022r. 

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce informuje, że podmiotem uprawnionym, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich jest Rzecznik Finansowy.

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce informuje o istnieniu Platformy ODR (Online Dispute Resolution) - interaktywnej stronie internetowej, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, udostępniana na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013. Platforma jest dostępna pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/